Czech Grand Tour
Product Code: GUE-03/17
Czech Grand Tour 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
72,900.00
*ราคาต่อท่าน
8 วัน 6 คืน
- Czech
ช่วงเวลาจอง: วันนี้ - เมษายน 2561
ช่วงเวลาเดินทาง: ธันวาคม 2560 - เมษายน 2561

มิวนิค – พาสเซา – เชสกี้ ครุมลอฟ – เทลค์ – เทรบิค – เบอร์โน    

 คุทน่า ฮอร่า – ปราก – มาเรียนส์เก ลาซเน่ – คาร์โลวี่วารี่ – เรเกนสบวร์ก

บินตรงโดยสายการบินไทย

รถโค้ชปรับอากาศนั่งสบาย

อาหารดี จัดอาหารท้องถิ่นสลับอาหารจีน, ไทย

รวมค่าวีซ่า ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

เดินทางกับหัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัดเส้นทาง กรุงเทพ – มิวนิค // มิวนิค – กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS     
 • ค่าภาษีน้ำมันและสนามบิน
 • ค่ากระเป๋าสัมภาระ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด  และ 40 กก.สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นประเภทท่องเที่ยว (ประเทศเชค) *กรณีมีวีซ่าแล้วหักคืน 2,300 บาท
 • โรงแรมที่พัก 4 ดาว 5 คืน ห้องคู่ (พักเดี่ยวเพิ่มตามที่ระบุ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าพาหนะในการเดินทาง พร้อมนำทัศนาจรตลอดเส้นทางโดยไกด์ไทยผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 3,000,000 บาท ตามเงื่อนไข (แบบกลุ่ม)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัมหรือตามที่สายการบินกำหนด อาจเสียค่าขนส่งเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปไกด์ไทย แล้วแต่ลูกค้าเห็นสมควร

1.วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมัน)

22.00 น.

 

 

 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น 4 ประตู 2-3 แถว D เคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข 10 สายการบินไทย (TG) *** โปรดสังเกตป้ายบริษัท ส้มบิน *** 

พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง

 

2.วันที่สองของการเดินทาง มิวนิค – พาสเซา – เชสกี้ คลุมลอฟ (เชค)

00.50 น.

 

 

ออกเดินทางสู่ มิวนิค โดยเที่ยวบินที่ TG924 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)        

(ใช้เวลาบิน 11 ช.ม. 15 นาที)

 

07.05 น.

 

 

 

 

 

 

 

ถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองพาสเซา จุดเชื่อมต่อระหว่างเยอรมันและเชค(ระยะทางประมาณ192 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ชม.) ชื่นชมทัศนียภาพระหว่างทาง

นำท่านชม เมืองพาสเซา Passau เมืองเก่าแก่ริมแม่น้ำดานูบที่มีมนต์สเน่ห์ เดินทางในเมืองเก่า  เข้าชม โบสถ์เซนต์สเตฟาน (St.Stephens Dom) สถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมแบบอิตาเลียนบารอค โดยศิลปิน Carlo Lurago ซึ่งภายในโบสถ์จะมีท่อลมของออร์แกนมากถึง 17,774 ท่อ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากโบสถ์ First Congregational Church ที่ลอสแองเจลีส สหรัฐอเมริกา

 

12.30 น.

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

13.30 น.

 

 

 

 

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ (ระยะทาง 117 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.25 ช.ม.) สมญาเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย โดยองค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 นำท่านชมความสวยงามของ เชสกี้ครุมลอฟ ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

 

18.00 น.

 

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้น นำท่านเข้าพักที่โรงแรม OLD INN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

3.วันที่สามของการเดินทาง ครุมลอฟ – เทลค์ – เทรบิค – เบอร์โน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังอาหาร นำท่านชม เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) อดีตเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ในปีค.ศ.1963 ครุมลอฟได้รับการประกาศให้เป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ และภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม ประวัติศาสตร์และความโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 นำท่านเข้าชมภายในปราสาทครุมลอฟซึ่งเป็นปราสาทยุคกลาง ยุคอัศวินขี่ม้าสวมเกราะเหล็กป้องกันปราสาทซึ่งปากทางเข้าประตูจะมีหลุมขุดอันเป็นที่กักขังหมีที่ดุร้าย ทั้งนี้เพื่อเป็นปราการป้องกันด่านแรก  จากนั้นก็เป็นประตูปืนใหญ่ที่พร้อม สาดกระสุนปลิดชีพผู้รุกราน นำท่านเข้าชมห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องสวดมนต์เซนต์จอร์จผู้ปราบมังกร ซึ่งชาวยุโรปนับถือว่าเป็นนักบุญผู้ปกป้องเมือง ห้องนอนของเหล่าอัศวินและเจ้าผู้ครองเมือง ห้องอาหารในยุคกลางที่มีจานชามอายุกว่า500 ปีตรงกลางโต๊ะมีแก้วเบียร์จัดตามจำนวนคนที่บรรจุได้เกือบ 2ลิตรโดยตามธรรมเนียมทุกคนต้องดื่มให้หมดก่อนเริ่มรับประทานอาหารกัน ห้องรับรองจัดตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้และงาช้าง ห้องเก็บภาพห้องโถงสำหรับจัดงานเลี้ยง เต้นรำ ซึ่งมีการวาดภาพตกแต่งด้วยเทคนิคที่แปลกตา อันเป็นต้นกำเนิด ก่อนที่ช่าง จะนำไปเผยแพร่และได้รับความนิยมมากสุดในอิตาลี  นำชมทัศนียภาพของตัวเมืองจาก จุดชมวิวของเมืองครุมลอฟ ภาพที่ท่านเห็นคือ  บ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุก ๆ โดยมีแม่น้ำวัลตาวาไหลผ่านมองแล้วเหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงาม  จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองเทลค์ (Telc) (ระยะทางประมาณ 107 กม.ใช้เวลาเดินทาง 2.10 ชม.) เมืองเล็กๆ ได้ชื่อว่าเป็น Venice of Moravia และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์กร UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1992 เมืองเทลค์เป็นเมืองที่มีอาคารสวยงามด้วยสีพาสเทลหวานๆ ซึ่งมีหน้าจั่ว หลังคา และทางเดิน เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง เรเนสซองส์ และ บารอค ซึ่งตึกรามบ้านช่องแบบนี้ ทางรัฐบาลเชคให้อนุรักษ์เอาไว้ ผ่านชมปราสาทเทลค์ (Telc Chateau or Telc Castle) เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ ซึ่งเดิมทีปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นมาในสถาปัตยกรรมแบบโกธิก แต่ต่อมาถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ โดยขุนนาง Oldrich III แห่งครอบครัว Zacharis of Hradec ซึ่งเป็นครอบครัวที่ปกครองเมืองนี้ต่อจาก King John of Luxembourg ปัจจุบันบางห้องในปราสาทแห่งนี้ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับจัดงานแต่งงาน และการแสดงดนตรีของคนในสังคมชั้นสูง นำท่านถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกกับ St. Jacobs Church

 

12.15 น.

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

14.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น เดินทางต่อสู่ เมืองเทรบีค (Trebic) (ประมาณ 34 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เมืองทีมีความสำคัญทางศาสนา นำท่าน เข้าชมโบสถ์ สวาเตโฮ โปรโคปา (Basilica of St.Procope) โบสถ์ศิลปะโรมาเนสโกธิค ซึ่งมีอายุยาวนานกว่าศตวรรษ และเป็นโบสถ์ที่แสดงถึงการดำรงอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมชาวยิวและชาวคริสเตียน บริเวณโบสถ์เป็นชุมชนย่านชาวยิวซึ่งมีวิถีชีวิต  มีศิลปะ และสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อิสระให้ท่านเดินทางเล่นตามอัธยาศัยในย่านชาวยิว ซึ่งมีเอกลักษณ์อยู่ที่สถาปัตยกรรมบ้านเรือนขนาดเล็กน่ารัก และทางเดินที่แสนโรแมนติก เดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) (ประมาณ 68 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.)  เมืองหลวงของเขตเซาท์โมราเวีย เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของรองจากกรุงปราก ตั้งอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ นำท่านชม เมืองเก่าเบอร์โน ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1641 อาคารในเมืองเก่าย่านคนเดินเท้า มีเสน่ห์ในสไตล์สถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมและถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ ผ่านชม Villa Tugendhat บ้านหลังนี้เป็นสถานที่หนึ่งในประวัติศาสตร์ของเมือง ก่อสร้างเมื่อปีค.ศ.1930 เป็นบ้านหลังแรกที่มีสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น เจ้าของบ้านชาวยิวทำโรงงาน ตั้งใจสร้างบ้านนี้ให้ครอบครัวได้อยู่อาศัยกัน แต่สร้างบ้านเสร็จได้ 8 ปี ก็ต้องลี้ภัยออกจากประเทศ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง บ้านถูกทำลายและต่อมากลายเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนจนกระทั่งกลายเป็นสมบัติของเมืองในที่สุดได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ แวะถ่ายรูป กับ Spilberk Castle และ โบสถ์ปีเตอร์แอนด์พอล (Cathedral of St. Peter and Paul)

 

18.30 น.

 

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

พักที่โรงแรม HOTEL VORONE? หรือเทียบเท่า

 

4.วันที่สี่ของการเดินทาง    เบอร์โน – คุทน่า ฮอร่า – ปราก 

08.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่เมือง คุทน่า ฮอร่า (ระยะทาง 174 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.)  เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเขตเซ็นทรัลโบฮีเมีย เป็นเมืองที่สำคัญมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากกรุงปราก ของอาณาจักรโบฮีเมียน ในอดีตเป็นเมืองที่มีเหมืองแร่เงิน ที่สำคัญของยุโรป ปัจจุบันองค์การ UNESCO ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก นำท่านเข้าชมโบสถ์เซ็นต์บาบาร่า (St.Barbara’s Cathedral) ที่เป็นศิลปะแบบโกธิก เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกชั้นสูงตอนปลายที่ไม่เหมือนใคร การก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้เริ่มขึ้นตอนปลายศตวรรษที่ 14 โบสถ์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของหอศิลป์ภาพจิตกรรมยุคเรอเนสซองซ์และโกธิกตอนปลาย จากนั้น นำท่านเข้าชมโบสถ์คอสนิสยะ (Kostnice Ossuary) หรือ โบสถ์กระดูก เป็นโบสถ์สุสานเล็กๆ ตั้งแต่ตอนปลายของศตวรรษที่ 14 และได้ถูกสร้างใหม่ในสไตล์บารอก โดยเจบี ซาน ตินี่ ปรับเปลี่ยนให้เป็นงานศิลปะแห่งความตายอันน่ากลัว ประดับตกแต่งด้วยกระดูกมนุษย์ ทำเป็นฝ้า เพดาน โคมไฟระย้า แท่นบูชา โดยกระดูกที่ใช้นี้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 มาจากสุสานที่อยู่ติดกัน

 

12.30 น.

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

13.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่กรุงปราก (ระยะทาง 97 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.10 ชม.)  เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค  ซึ่งนับว่าเป็นเมืองศูนย์กลางของยุโรปตะวันออก   นำชมย่านเมืองเก่า Old Town Square เดินเที่ยวชมย่านจัตุรัสสตาโรเมสเค่ (Staromestske Square) จัตุรัสที่ตั้งอยู่ย่านเมืองเก่า ท่านจะได้เห็น นาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อดั้งเดิมในสมัยนั้น ที่เชื่อว่าโลกนั้นเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่ง และจักรวาล ฉะนั้นนาฬิกานี้จึงแสดงการโคจรของพระอาทิตย์อยู่รอบโลก ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อครบรอบของทุกชั่วโมง รูปปั้นโครงกระดูกจะกระตุกระฆังเป็นสัญญานบอกเวลา ประตูหอนาฬิกาจะเปิดออกพร้อมแสดงเหล่าสานุศิษย์ของพระคริสต์ 12 คน

 

18.30 น.

 

 

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารไทย

ที่พักโรงแรม HOTEL Vienna House Diplomat Prague หรือเทียบเท่า

 

5.วันที่ห้าของการเดินทาง  ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส

07.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเที่ยวชม ปราสาทแห่งกรุงปราก  ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล นำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปรากที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด โดยท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมายรวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วย นำท่านเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสำคัญๆมากมาย จากนั้นนำท่าน เข้าชม มหาวิหารเซนต์วิตัส   มหาวิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ และเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทําขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดจนทําให้กรุงปรากเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นเก็บภาพความประทับใจกับ มหาวิหารบาซิลลิกา ออฟ เซนต์จอร์จ (The Basilica of St George)

 

12.30 น.

 

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารจีน

 

บ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ เดอะโกลเดนเลน สถานที่เคยเป็นที่อยู่ของช่างเล่นแร่แปรธาตุในยุคแรก ๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็กและปัจจุบันเป็นแกลอรี่ หรือร้านขายของที่ระลึกต่างๆ

จากนั้น นำท่านชม สะพานชาร์ลส (Charles Bridge) สัญลักษณ์สำคัญของปรากที่มีชื่อเสียงที่สุด  เป็นสะพานเก่าแก่ที่สุดในเมือง สร้างโดยพระเจ้าชาร์ลสที่ 4 แห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อปี ค.ศ. 1357 เพื่อทดแทนสะพานแห่งเดิมที่พังทลายจากน้ำท่วม  สะพานชาร์ลสเชื่อมฝั่งปราสาทปรากทางตะวันตกเข้ากับเขตเมืองเก่าทางตะวันออก มีความยาว 516 เมตร และกว้างถึง 10 เมตร  มีเสาค้ำยัน 16 ต้น สองข้างสะพานประดับไปด้วยรูปปั้นของนักบุญในศาสนาคริสต์ทั้งหมด 30 รูป  ที่โดดเด่นที่สุดคือรูปปั้นของเซนต์จอห์น เนโปมุก (St.John Nepomuk) ตามตำนานบอกว่าท่านถูกโยนลงแม่น้ำวัลตาวาโดยกษัตริย์พระองค์หนึ่ง เนื่องจากปฏิเสธที่จะเปิดเผยความลับว่าพระราชินีของพระองค์มาสารภาพบาปว่าอะไร ใต้รูปปั้นมีแผ่นทองเหลืองภาพนูนต่ำ ว่ากันว่าถ้าใครได้มาลูบแผ่นทองเหลืองนี้จะได้กลับมาเยือนปรากอีกครั้ง

 

ค่ำ

 

 

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

ที่พักโรงแรม HOTEL Vienna House Diplomat Prague หรือเทียบเท่า

 

6.วันที่หกของการเดินทาง  ปราก– คาร์โลวี่วารี่ – มาเรียนส์เก ลาซเน่– เรเกนสบวร์ก

07.00 น.

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

08.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่  คาร์โลวี่วารี่ KARLOVY VARY  (ระยะทาง 130 กม.ใช้เวลาเดินทาง 1.50 ชั่วโมง) เมืองแห่งน้ำแร่ที่ใหญ่สุดของประเทศเชค ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำเทปลา (Tepla River) ไหลหล่อเลี้ยงเมือง โดยตามตำนานบอกว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ทรงพบแหล่งน้ำแร่ที่เมืองนี้ในปีค.ศ. 1358   เมื่อครั้งเสด็จฯ ออกล่าสัตว์แล้วสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งตกลงไปในน้ำพุร้อน นับแต่นั้นมาเมืองนี้ก็มีชื่อเสียงเป็นต้นมา   จนถึงเดี๋ยวนี้ทั้งเมืองมีน้ำพุน้ำแร่อุณหภูมิตั้งแต่ 42–72 องศาเซลเซียสทั้งหมด 12 แห่ง สปาที่เมืองนี้มีชื่อไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ มีเจ้านายหลายพระองค์เคยเสด็จมาเยือน   อาทิ  จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซาแห่งออสเตรีย,  พระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซียและพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งปรัสเซีย ทำให้เมืองนี้กลายเป็นรีสอร์ทสุขภาพระดับโลก นอกจากนี้คาร์โลวี วารียังได้ชื่อว่าเป็นที่ชุมนุมของเหล่าศิลปินชื่อดังด้วย ไม่ว่าจะเป็นเกอเธ่, บีโธเฟน หรือริชาร์ด วากเนอร์ นำท่านชม บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งมีแท่นน้ำพุน้ำแร่ มีอุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50 และ 72 องศาเซลเซียสให้ได้ลองดื่ม การดื่มน้ำแร่ที่นี่นั้นต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วทำจากพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ ในสมัยก่อนมีแพทย์หลายคนได้ใช้วิธีการบำบัดด้วยน้ำแร่ โดยการใช้น้ำดื่มเข้าไปในปริมาณมากๆ เป็นการล้างลำไส้ จากนั้นจึงแช่น้ำแร่เพื่อกระตุ้นการทำงานของโลหิตและกระชับรูขุมขน เนื่องจากในสมัยก่อนเมืองนี้เป็นเมืองแห่งการบำบัดรักษา ด้วยน้ำแร่ของเชื้อพระวงศ์ของยุโรปและชนชั้นสูง ทำให้อาคารต่างๆ ได้รับการตกแต่งอย่างเข้ากัน บ้างตกแต่งด้วยเฟรสโก้ บ้างตกแต่งด้วยโมเสกหลากสี ทำให้เมืองนี้ท่านสามารถเดินได้ไม่รู้เบื่อ ขณะเดียวกันก็สามารถดื่มชิมแหล่งน้ำแร่ในเมืองที่มีกว่า 12 จุด นอกจากนี้ท่านยังได้มีโอกาสชิมเวเฟอร์สอดใส้รสต่าง ๆ อาทิรสมะนาว รสช็อกโกแลต รสวานิลา และในเมืองยังมีร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย อาทิ เครื่องแก้วโบฮีเมียซึ่งขึ้นชื่อระดับโลกที่ล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 สั่งผลิตติดตราพระปรมาภิไธยนำมาใช้ในพระราชวัง อำพันสีเหลืองที่มีเหล่าแมลงอยู่ภายใน ทำให้เกิดจิตนาการกลายเป็นภาพยนตร์เรื่อง ”จูราสสิคปาร์ค” สะเก็ดหินดาวตกที่เชื่อว่าให้พลังจักรวาลแก่ผู้สวมใส่ นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมืองอื่น ๆ อีกที่รอท่านไปช้อปปิ้ง

 

12.00 น.

 

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารจีน

 

13.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่เมืองมาเรียนส์เก ลาซเน่ MARIANSKE LAZNE (ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที) นำท่านชมความสวยงามของเมืองแห่งสปาน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ เมืองมาเรียนส์เก ลาซเน เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงทางด้าน บ่อน้ำแร่ - น้ำพุร้อน ระดับโลกอีกแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเชค อีกทั้งยังได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสปา" ที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและผืนป่าอันสีเขียวขจี เยี่ยมชม บ่อน้ำพุร้อนต่างๆรอบๆตัวเมือง โดยบ่อแรกที่จะไปเยือน คือ บ่อน้ำพุร้อนครีโซวี หรือ ครอสสปริง เป็นบ่อน้ำพุ ร้อนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดที่สุดของเมืองมาเรียนส์เก ลาซเน โดยบ่อน้ำพุ้ร้อนครีโซวี เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีธาตุเหล็กในปริมาณสูง อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าน้ำในบ่อน้ำพุร้อนยังมีสรรพคุณในเรื่องของการรักษา โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร รวมไปถึงโรคภูมิแพ้อีกด้วย

 

15.30 น.

 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่เมืองเรเกนสบวร์ก ซึ่งใช้เส้นทางเชื่อมต่อสู่เมืองมิวนิค (ระยะทาง 149 กม.ใช้เวลาเดินทาง 1.40 ชม.) เมืองเรเกนสบวร์ก (Regensburg) เป็นเมืองใหญ่ติดอันดับ 5 ในเสรีรัฐบาวาเรียซึ่งอยู่ทางใต้ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2000 ปี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโดเนาซึ่งเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดในเยอรมนีและยาวเป็นอันดับ 2 ของยุโรป เป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองมรดกโลกจาก Unesco

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Altstadthotel Arch หรือเทียบเท่า

 

19.00 น.

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

 

7.วันที่เจ็ดของการเดินทาง เรเกนสบวร์ก – มิวนิค – กรุงเทพฯ

08.00 น.

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

09.00 น.

 

 

อำลาที่พัก จาก เรเกนสบวร์ก นำท่านสู่มิวนิค  มุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติมิวนิค

(ระยะทาง 122 กม.ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม)

 

11.30 น.

 

 

เช็คอินไฟล์ท TG-925 โหลดสัมภาระต่างๆ

รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

 

14.25 น.

 

 

ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925

(บริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

 

8.วันที่แปดของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ

06.05 น.

 

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจ

 

 

--- โปรดสอบถาม ---

 

การชำระเงิน

 1. ชำระค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาท ต่อท่าน สำหรับยืนยันการจองทัวร์
 2. ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ  

 

กรุณาโอนเงินที่หมายเลขบัญชี 

ภาษาไทย

ENGLISH

ธนาคาร :     กรุงเทพฯ

Bank :         Bangkok bank

ชื่อบัญชี :      บริษัท ส้มบิน จำกัด

A/C Name : FLYING ORANGE CO.,LTD.

เลขที่    :      939-3-00055-0

A/C No. :     939-3-00055-0

ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน

Account :     Current

สาขา :         ย่อยจามจุรี สแควร์

Branch :       Chamchuree Square

หรือ

 

ภาษาไทย

ENGLISH

ธนาคาร :     กสิกรไทย

Bank :         Kasikorn

ชื่อบัญชี :      บริษัท ส้มบิน จำกัด

A/C Name : FLYING ORANGE CO.,LTD.

เลขที่    :      630-1-00031-4

A/C No. :     630-1-00031-4

ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน

Account :     Current

สาขา :         ย่อยจามจุรี สแควร์

Branch :       Chamchuree Square

 

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน คืนเงินให้เต็มจำนวน ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าวีซ่า
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 20 วัน เก็บค่าดำเนินการท่านละ  10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 10 วัน เก็บค่าดำเนินการท่านละ  20,000 บาท 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 5 วัน เก็บค่าดำเนินการ  75% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 5 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 1. สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 2. กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้  ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 
แบบฟอร์มการจอง
close
ส้มบิน
*ชื่อผู้จอง:
*เบอร์โทรศัพท์:
*อีเมลล์:
จำนวนผู้โดยสาร:
รายชื่อผู้โดยสาร:
ยังไม่มีรายชื่อผู้โดยสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม:
หรือสอบถามเพิ่มเติม:
 
ยืนยันการจอง
close
ส้มบินขอขอบคุณคะ,
เราได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับเพื่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมจากท่านคะ.
Thank you,
Flying Orange Team.