Baltic-Finland
Product Code: GUE-04/17
Baltic-Finland 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
86,900.00
*ราคาต่อท่าน
8 วัน 6 คืน
ช่วงเวลาจอง: วันนี้ - เมษายน 2561
ช่วงเวลาเดินทาง: ธันวาคม 2560 - เมษายน 2561

ตามรอย….การที่ประชาชนตื่นรู้ ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อเรียกร้องเสรีภาพ

จนได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ. 1990

ด้วยการออกมายืนบนท้องถนน เส้นทางยาวกว่า 600 กม.

ทุกคนจับมือกันขับขานเสียงเพลงที่นำไปสู่เอกราชโดยสมบูรณ์ 

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบิน เส้นทาง :BKK–HEL- VNO // - HEL – BKK โดยสายการบินฟินแอร์ ชั้นประหยัดแบบกรุ๊ป
 • ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน คิดตามอัตราวันที่
 • โรงแรมที่พัก 4 ดาว  พักห้องคู่  (พักเดี่ยวเพิ่มตามระบุ) 
 • อาหารทุกมื้อ ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกประเทศ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 • ค่าพาหนะในการเดินทาง พร้อมนำทัศนาจรตลอดเส้นทาง
 • ค่าขนย้ายสัมภาระกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด / วัน
 • ค่ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง  ตามเงื่อนไข
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงานจากโกลเบิลฯ  บริการตลอดการเดินทาง
 • ทิป คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารสั่งพิเศษ อาหารว่างในห้องพัก ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  /   ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิป สำหรับไกด์ไทย (แล้วแต่ท่านเห็นสมควร)

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • ชำระค่ามัดจำการเดินทางท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจองพร้อมส่งเอกสารให้กับบริษัท
 • ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
 • ในกรณีที่ลูกค้าจองแล้วไม่ชำระค่ามัดจำการเดินทางตามกำหนดทางบริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์

1.วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)- วีลนีอุส(ลิทัวเนีย)

06.30 น.

 

 

 

 

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์เช็คอิน S ของสายการบินฟินน์แอร์ (AY)

***โปรดสังเกตป้าย บริษัท ส้มบิน*** พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง

 

08.55 น.

 

 

ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน

ฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่  AY090  *ใช้เวลาบิน 10.25 ชม. (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

 

15.05 น.

 

 

ถึงสนามบินนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ (แวะต่อเครื่อง)

*เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.

 

16.20 น.

 

 

ออกเดินทางต่อสู่ เมืองวีลนีอูส ประเทศลิทัวเนีย โดยสายการบินฟินน์แอร์

เที่ยวบินที่ AY133

 

17.35 น.

 

 

 

ถึงสนามบินวีลนีอุส เมืองหลวงของประเทศลิทัวเนีย *เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระ รถปรับอากาศรอรับคณะ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองวีลนีอุส

 

19.00 น.

 

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

โรงแรมที่พัก Amberton Hotel 4* หรือเทียบเท่า  

 

2. วันที่สองของการเดินทาง   วีลนีอุส (ลิทัวเนีย) – City Tour –  เมือง Takrai

08.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมเมืองวีลนีอุส โดยรอบชมกำแพงเมืองโบราณ GATE OF DAWN  สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16  อาคารด้านบนของกำแพงเป็นที่ประดิษฐานของภาพไอคอนพระแม่มาเรีย นำท่านเข้าชมด้านในโบสถ์ ซึ่งได้รับการตกแต่งแบบนีโอคลาสสิค ภายในประดับด้วยไอคอน    เงินสลักเป็นรูปอวัยวะที่สำคัญต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น แขน ขา มือ ตา หู โดยเฉพาะหัวใจ ภาพไอคอนเงินนี้ ติดอยู่ที่ผนังภายในโบสถ์นำชมโบสถ์แห่งพระจิต CHURCH OFTHE HOLY SPIRIT เป็นโบสถ์แบบออโธดดอกซ์ ภายในโบสถ์ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามมาก     นำชมโลงแก้วบรรจุศพของนักบุญ 3 ท่านถูกรุมทำร้ายจนเสียชีวิต เนื่องจากประชาชนเห็นว่าทั้งสามท่านลุ่มหลง งมงาย และมีความเชื่อในพระบิดา หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว ชาวเมืองเพิ่งจะเข้าใจและเห็นด้วยกับท่านจึงได้ยกย่องให้ท่านเป็นเซ็นต์ ซึ่งเปรียบประดุจเหมือน      เทพองค์หนึ่ง  จากนั้นนำท่านชมโบสถ์ ST.PETER AND PAUL ที่ภายในโบสถ์ตบแต่งด้วยโทนสีขาวล้วนอย่างสวยงาม

 

12.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองทราไก (Trakai) (ระยะทาง 29 กม. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที) เมืองหลวงเก่าของลิทัวเนียตั้งแต่ ปี 1423  อดีตเป็นศูนย์กลางการปกครองและการทหาร  ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่วิลนิอุส เนื่องจากจำนวนพลเมืองที่มากขึ้น นำท่านชมเมือง Trakai เข้าชมปราสาททราไก ที่ตั้งอยู่บนเกาะตั้งเด่นเป็นสง่าซึ่งเป็นเกาะหนึ่งในทะเลสาปเกรฟ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ภายในปราสาทได้มีการจัดห้องนิทรรศการเพื่อแสดงความเป็นมาและประวัติของปราสาททราไกแห่งนี้ ในปัจจุบันเป็นปราสาทที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมเก่าแก่ไว้ได้อย่างงดงาม อิสระให้ท่านได้ชมเมืองและความสวยงามของปราสาทริมทะเลสาปโดยรอบ

จากนั้นนำท่านสุ่กรุงเก่าอีกครั้ง นำท่านชมโบสถ์ ST.ANNE, โบสถ์ ST.BERNARDINE AND FRANCIS  ซึ่งอยู่ติดกัน สร้างด้วยอิฐพิเศษสีแดงที่สวยงามมาก เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค  ด้านข้างเป็นโบสถ์ ST.MICHAEL เป็นสถาปัตยกรรมแบบ RENAISSANCE  ซึ่งปัจจุบันถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางสถาปัตยกรรม จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์อำพัน AMBER MUSEUM   ชมภาพจำลองและขั้นตอนของการเกิดอำพัน ซึ่งก็คือยางของต้นไพน์ (ต้นสน)  ชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมเมื่อถูกความร้อน  ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย , อำพันแท้นั้น นอกจากจะมีกลิ่นหอมแล้วเมื่อนำลงไปแช่ในน้ำแล้ว ยังสามารถลอยน้ำได้  ในแถบบอลติกนี้เป็นแหล่งที่มาของอำพันจากทั่วโลกกว่า 80 เปอร์เซ็นต์  ชมและเลือกซื้อเครื่องประดับอำพัน ราคาถูกตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งในเมือง

 

18.00 น.

 

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

โรงแรมที่พัก Amberton Hotel 4* หรือเทียบเท่า

 

3. วันที่สามของการเดินทาง    วีลนีอุส (ลิทัวเนีย) – เมืองริก้า (ลัตเวีย)

07.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  / เช็คเอ้าท์

เดินทางสู่เมืองซูยเลย์ (Šiauliai) (ระยะทาง 213 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) เมืองใหญ่อันดับที่ 4 ของลิทัวเนีย เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดอีกเมืองหนึ่ง เมืองนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ หลังจากถูกทำลายเพราะสงครามมากว่า 7 ครั้ง นำท่านแวะถ่ายรูปที่เนินไม้กางเขน HILL OF CROSSES สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ที่นี่มีผู้ศรัทธานำไม้กางเขนมาวางไว้เป็นจำนวนนับแสน เป็นสัญลักษณ์การอุทิศตนของคริสศาสนิกชน จนกระทั่งกลายเป็นที่แสวงบุญของพี่น้องชาวคริสต์ ในปี 1993 องค์พระสันตปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ก็ทรงเสด็จมาเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วย

 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านชมพระราชวังรันดาเล Rundale Palace ตั้งอยู่ในเขต Bauska Region ห่างจากเมืองริก้า3 ประมาณ 81 กิโลเมตร ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชื่อ Franchesco Bartolomeo Rastrelli ผู้ออกแบบพระราชวังฤดูหนาวในกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ก่อสร้างสไตล์บารอค และรอคโคโค ในศตวรรษที่ 18  ภายในพระราชวังมีทั้งหมด 138 ห้อง ล้อมรอบไปด้วยสวนแบบบารอคที่งดงาม   จากนั้นเดินทางสู่เมืองริก้า Riga เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย  (ระยะทาง 91 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) ริก้าเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในเขตบอลติก  มีอาณาเขตติดกับสวีเดน, ลิทัวเนีย, เอสโตเนีย เป็นเมืองที่มีพร้อมสรรพทั้งร้านอาหารชั้นเยี่ยมและความบันเทิงยามราตรี รวมถึงมีความเจริญเติบโตทัดเทียมระดับนานาชาติ

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

http://www.radissonblu.com/hotel-riga/contact

 

19.00 น.

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

4. วันที่สี่ของการเดินทาง   เมืองริก้า (ลัตเวีย) – Cty Tour  – ช้อปปิ้ง

07.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมความสวยงามของ กรุงริก้า Riga เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย  ตั้งอยู่ปากแม่น้ำดัวกาว่า  ริก้าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มบอลติก  เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมการศึกษา การเมือง การปกครอง รวมทั้งอุตสหกรรมในแถบบอลติก  นำท่านชมย่านเมืองเก่า OLD TOWN  ชมอาคารบ้านเรือนที่ยังคงความงดงามด้วยสีสรรสดใส สถาปัตยกรรม Art Nouvo ศตวรรษที่ 19-20 ออกแบบโดย ไมเคิล ไอเทนสไตล์ ซึ่งเป็นลูกชายผู้สร้างภาพยนต์ในสมัยนั้น เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากที่สุดเในแถบยุโรป แต่มีความขลังและสเน่ห์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่รักการถ่ายรูป ชมศาลาว่าการประจำเมือง  THE CITY COUNCIL SQUARE,  HOUSE OF BLACK HEADS  อาคารก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยอิฐแดงอมชมพู  ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เพื่อฉลอง 800 ปี แห่งเมืองริก้า  นำชมอนุสาวรีย์  ROLANDS  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน  ชมโบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์  ST.PETER CATHEDRAL โบสถ์หินสีขาวที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ชมโบสถ์เซ็นต์จาคอบส์

 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

 

 

 

นำท่านเดินชมศิลปะแบบ Art Nouvo อาคารแต่ละหลังสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมือง เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย สัมผัสบรรยากาศการซื้อขาย สินค้าของชาวเมือง ณ ตลาดใจกลางเมือง

 

ค่ำ

 

 

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

http://www.radissonblu.com/hotel-riga/contact

 

5. วันที่ห้าของการเดินทาง    เมืองริก้า (ลัตเวีย) – เมืองทาลลินน์ (เอสโตเนีย)

07.00 น.

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

08.30 น.

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาลลินน์ Tallinn (ระยะทาง 310 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4.30 ชม.) เมืองหลวง และเมืองท่าหลักที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของเอสโตเนีย เมืองที่ได้ชื่อว่ามีความเก่าแก่ที่สุดในทะเลบอลติค ยูเนสโก้จัดให้เป็นเมืองมรดกโลก ระหว่างทางเพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพที่สวยงาม

 

13.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมย่านเมืองเก่าของทาลลินน์  เมืองหลวงของประเทศเอสโตเนีย  อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของ     สหภาพโซเวียต  หลังโซเวียตล่มสลาย แยกตัวออกมาเป็นประเทศเอสโตเนีย เมื่อปี ค.ศ. 1991  ทาลลินน์   ถือเป็นเมืองท่าที่สำคัญมากที่สุดของเอสโตเนีย  ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลบอลติก  เป็นแหล่งการขยายการลงทุนแห่งใหม่ของสหภาพยุโรป นำท่านเข้าชมโบสถ์อเล็กซานเดอร์เนียฟสกี้  Alexander Nevsky Cathedral โบสถ์คริสต์นิกายรัสเซียออโธดอกซ์เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก   สร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3  ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ยังใช้ประกอบพิธีการทางศาสนาอยู่  นำชมอาคารรัฐสภา ตัวอาคารสีส้มอมชมพูประดับธงชาติเอสโตเนีย  ตั้งอยู่บนเนินเขาเคียงคู่กับโบสถ์ประจำเมือง  จากนั้นผ่านชม  LUCKY HOUSE  บ้านหลังเดียวที่หลงเหลือจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ ในปี ค.ศ. 1684  นำท่านเข้าชมโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง  ST.MARY CHURCH หรือ DOME CHURCH  สร้างขึ้นโดยชาวเดนมาร์ก  เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค  ภายใต้พื้นหน้าประตูโบสถ์ บรรจุโลงศพของ ORRO JOHANN THUVE  บุคคลท่านนี้ เมื่อยังมีชีวิตอยู่ เป็นคนเจ้าชู้ มีรักกับผู้หญิงมากมาย  ทำให้ทุกคนเสียใจ  ภายหลังเมื่อสำนึกผิด ก็เลยขอให้นำศพของตัวเองมาฝังไว้ตรงทางเข้าโบสถ์ เพื่อเป็นการลงโทษตัวเอง  เมื่อท่านเหยียบ ณ จุดที่บรรจุโลงศพแล้ว ให้ท่านอธิษฐานขอพร แล้วจะสมหวัง นำท่านเดินลัดเลาะผ่านอาคารโบราณสู่   TOWN HALL SQUARE  จตุรัสกลางเมือง ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 8 ในสไตล์โกธิค   นำชม TOWER HALL   ด้านบนประดับด้วยรูปปั้นของ  OLD THOMAS  และรูปปั้นของมังกร  ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการมีอำนาจในการปกครอง นำชม TOWN HALL PHARMACY   ร้านขายยาเก่าแก่และโบราณที่สุด  จากนั้นนำท่านขึ้นสู่เนินแห่งความรัก KISS ที่บริเวณประตูเมืองเก่า ชมหอคอยมาลาเกท

 

19.00 น.

 

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Tallink City  4* หรือเทียบเท่า

 

6. วันที่หกของการเดินทาง            เมืองทาลลินน์ (เอสโตเนีย) – เฮลซิงกิ

07.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม Song Festival Ground (UNESCO World Heritage) โรงละครกลางแจ้งสำหรับการแสดงดนตรีและร้องเพลง เป็นสถานที่ที่ชาวเอสโตเนียร่วมกันหลายหมื่นคนร้องเพลงเรียกร้องจนได้มาซึ่งสันติภาพ จากนั้นนำท่านชมด้านนอก พระราชวัง KADRIORG และสวนสไตล์อังกฤษ พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นโดยซาร์ปีเตอร์ที่ 1 แห่งรัสเซียในศตวรรษที่ 18 ให้กับพระนางแคทเธอรีน ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน Niccolo Michetti    ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลป์ ภาพเขียนต่าง ๆ มากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง หรือเดินเล่นถ่ายรูป ตามอัธยาศัย

 

11.00 น.

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ

 

13.30 น.

 

 

 

เดินทางโดยเรือสำราญ “Tallink Line”ซึ่งเป็นเรือเดินสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องข้ามฝั่งผ่านทะเลบอลติก สู่ท่าเรือเฮลซิงกิ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทะเลบอลติค และช้อปปิ้งสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษีบนเรือ

 

15.30 น.

 

 

 

 

 

 

เรือเทียบท่าที่เมืองเฮลซิงกิ  นำท่านชม เมืองเฮลซิงกิ Helsinki เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ “เทพธิดาแห่งทะเลบอลติค” อยู่ท่ามกลางหมู่เกาะน้อยใหญ่นับพันเกาะในทะเลบอลติค เป็นที่ที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว นำชมจตุรัสใจกลางเมือง สถานีรถไฟของเฮลซิงกิ ที่สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวฟินน์แลนด์  ในต้นศตวรรตที่ 19 ผ่านชมโรงละครแห่งชาติที่สร้างขึ้นในแบบสมัยใหม่, ผ่านชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟินแลนด์, สนามกีฬาโอลิมปิก แวะถ่ายรูปที่อนุสาวรีย์ ซองส์ เซบิลุส นักประพันธ์เพลงที่ยิ่งใหญ่ของโลก

 

19.00 น.

 

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

โรงแรมที่พัก SCANDIC MARSKI HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

 

7. วันที่เจ็ดของการเดินทาง      Rock Church – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

08.00 น.

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

09.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

นำชมความวิจิตรตระการตาของสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียที่จตุรัสหน้าโบสถ์รัสเซีย ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์รางวัลออสก้าร์ เรื่อง “เรดส์”  ซึ่งใช้ฉากนี้แทนกรุงเลนินกราดของรัสเซีย ชม โบสถ์หิน  THE ROCK CHURCH (TEMPPELIAUKIO) หลายท่านมีความเชื่อว่า ให้คู่รักมาอธิษฐานเพื่อขอให้มีรักแท้ หรือขอให้ชีวิตรักมีความสุขจาก จากเทพเจ้าแห่งความรัก ST.VALENTINE’S แวะชมและเลือกซื้อสินค้านานาชนิดที่ตลาดโบราณ ปลาทะเลสด ๆ เช่นแซลมอน, ชีส, น้ำมันมะกอก ช๊อคโกแลตและถั่วต่าง ๆ จากนั้น นำท่านสู่ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 

13.00 น.

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

14.30 น.

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 

17.35 น.

 

 

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์ เทียวบินที่ AY089

(สายการบินบริการอาหารค่ำ – อาหารว่าง – อาหารเช้า และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

 

8. วันที่แปดของการเดินทาง        สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

07.15  น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

 

--- โปรดสอบถาม ---

 

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • ชำระค่ามัดจำการเดินทางท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจองพร้อมส่งเอกสารให้กับบริษัท
 • ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
 • ในกรณีที่ลูกค้าจองแล้วไม่ชำระค่ามัดจำการเดินทางตามกำหนดทางบริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

กรุณาโอนเงินที่หมายเลขบัญชี

ภาษาไทย

ENGLISH

ธนาคาร :     กรุงเทพฯ

Bank :         Bangkok bank

ชื่อบัญชี :      บริษัท ส้มบิน จำกัด

A/C Name : FLYING ORANGE CO.,LTD.

เลขที่    :      939-3-00055-0

A/C No. :     939-3-00055-0

ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน

Account :     Current

สาขา :         ย่อยจามจุรี สแควร์

Branch :       Chamchuree Square

หรือ

ภาษาไทย

ENGLISH

ธนาคาร :     กสิกรไทย

Bank :         Kasikorn

ชื่อบัญชี :      บริษัท ส้มบิน จำกัด

A/C Name : FLYING ORANGE CO.,LTD.

เลขที่    :      630-1-00031-4

A/C No. :     630-1-00031-4

ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน

Account :     Current

สาขา :         ย่อยจามจุรี สแควร์

Branch :       Chamchuree Square

 

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน คืนเงินให้เต็มจำนวน โดยไม่หักค่าดำเนินการใด ๆ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 20 วัน เก็บค่าดำเนินการท่านละ  10,000. บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 10 วัน เก็บค่าดำเนินการท่านละ 20,000. บาท 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 5  วัน เก็บค่าดำเนินการ  75% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 5 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

 

หมายเหตุ

 • รายการท่องเที่ยวและเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนได้ ถ้าหากสถานที่แห่งนั้นปิดหรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าชมได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนหรือทดแทน รายการเข้าชมนั้น ๆ ในมูลค่าเท่าเทียมกันหรือมากกว่า ตามความเหมาะสม โดยจะยึดเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ
แบบฟอร์มการจอง
close
ส้มบิน
*ชื่อผู้จอง:
*เบอร์โทรศัพท์:
*อีเมลล์:
จำนวนผู้โดยสาร:
รายชื่อผู้โดยสาร:
ยังไม่มีรายชื่อผู้โดยสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม:
หรือสอบถามเพิ่มเติม:
 
ยืนยันการจอง
close
ส้มบินขอขอบคุณคะ,
เราได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับเพื่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมจากท่านคะ.
Thank you,
Flying Orange Team.