Family Package Singapore
Product Code: FO-01/17
Family Package Singapore 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
13,500.00
*ราคาต่อท่าน
3 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาจอง: 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2560
ช่วงเวลาเดินทาง: ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2560

แพคเกจแฟมิลี่่ทัวร์ 3 วัน 2 คืน

 

โปรแกรมนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ – สิงคโปร์ชั้นประหยัด โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ( N Class)
 • ที่พัก 2 คืน พักห้องละ 3 ท่าน โรงแรม Chancellor @ Orchard
 • อาหารเช้าโรงแรม
 • ตั๋วเข้าสวนสนุก Legoland หรือ Universal Studios
 • ฟรีบัตรเข้าชม OCBC Skyway Ticket at Garden by the Bay (ทางเดินลอยฟ้าระหว่าง Supertree Grove)
 • รถรับส่งแบบส่วนตัวไปกลับ จากสนามบินไปยังโรงแรมที่พัก และจากโรงแรมที่พักไปยัง Legoland หรือ Universal Studios

อัตราค่าแพคเกจนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีสนามบินและค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ประมาณท่านละ 4,300 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวันที่ออกตั๋ว)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 • ค่าธรรมเนียมใช้บัตรเครดิต 3.5%

วันแรก

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงสนามบินนานาชาติสิงคโปร์ตามเวลาท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

 

วันที่สอง

อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปยังสวนสนุก Legoland หรือ Uniserval Studios ตามโปรแกรมที่ท่าน เลือกไว้ให้ท่านได้ใช้เวลาแห่งความสนุกอย่างเต็มที่ท้ังวัน จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับยังโรงแรมที่พัก

 

วันที่สาม

อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

โปรแกรมนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ – สิงคโปร์ชั้นประหยัด โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ( N Class)
 • ที่พัก 2 คืน พักห้องละ 3 ท่าน โรงแรม Chancellor @ Orchard
 • อาหารเช้าโรงแรม
 • ตั๋วเข้าสวนสนุก Legoland หรือ Universal Studios
 • ฟรีบัตรเข้าชม OCBC Skyway Ticket at Garden by the Bay (ทางเดินลอยฟ้าระหว่าง Supertree Grove)
 • รถรับส่งแบบส่วนตัวไปกลับ จากสนามบินไปยังโรงแรมที่พัก และจากโรงแรมที่พักไปยัง Legoland หรือ Universal Studios

อัตราค่าแพคเกจนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีสนามบินและค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ประมาณท่านละ 4,300 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวันที่ออกตั๋ว)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 • ค่าธรรมเนียมใช้บัตรเครดิต 3.5%

ตารางเวลาเดินทางสายการบิน

SQ973

BKK SIN

09.40 -13.05

SQ970

SIN BKK

07.15 -08.40

SQ975

BKK SIN

12.15 -15.40

SQ972

SIN BKK

09.40 -11.05

SQ977

BKK SIN

15.40 -19.10

SQ976

SIN BKK

16.00 -17.25

SQ979

BKK SIN

18.30 -22.00

SQ978

SIN BKK

18.40 -20.05


หมายเหตุ

 • ราคานี้ใช้สำหรับออกตั๋วและเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2560
 • ผู้โดยสารจะต้องชำระเงินและออกบัตรโดยสารภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากการยืนยันการเดินทางแล้ว
 • ราคานี้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปเท่านั้นและผู้โดยสารจะต้องเดินทางไปพร้อมกันตามวันและเที่ยวบินที่ระบุ
 • กรณีที่ออกตั๋วแล้วไม่ได้เดินทาง ไม่สามารถนำมาแลกคืนเป็นเงินได้ และหลังจากชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชี่อผู้โดยสาร เที่ยวบินและวันที่ใน การเดินทางได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • ราคาแพคเกจนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้าหรือวาระพิเศษต่างๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้นๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพี่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 

Surcharge Periods

 

Communic Asia

(23rd - 25th May 2017)

 

Formula One

(14th - 17th Sept 2017)

 

ITB Asia

(25th - 27th Oct 2017)

 

Christmas

(24th - 25th Dec 2017)

 

New Year

 

(31st Dec 2017 - 1st Jan 2018)

 

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมและเลือกรับบริการ Trip Planner FREE! ได้ที่สนามบิน Life Style Travel Shop

Call Center No. 02-3082104 Ext 428 / 429 หรือ www.flyingorange.com

แบบฟอร์มการจอง
close
ส้มบิน
*ชื่อผู้จอง:
*เบอร์โทรศัพท์:
*อีเมลล์:
จำนวนผู้โดยสาร:
รายชื่อผู้โดยสาร:
ยังไม่มีรายชื่อผู้โดยสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม:
หรือสอบถามเพิ่มเติม:
 
ยืนยันการจอง
close
ส้มบินขอขอบคุณคะ,
เราได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับเพื่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมจากท่านคะ.
Thank you,
Flying Orange Team.