Aurora Russia Moscow Murmansk
Product Code: GUE-06/17
Aurora Russia Moscow Murmansk 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
70,000.00
*ราคาต่อท่าน
6 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาจอง: วันนี้ - 15 พ.ย. 60
ช่วงเวลาเดินทาง: 14-19 ต.ค./ 25-30 พ.ย. / 2-7, 9-14 ธ.ค.60

นำชมความยิ่งใหญ่ของเมืองหลวงมอสโคว์

สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต ชมแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์

พักโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวทั้ง 2 เมือง

พร้อมไกด์ชำนาญเส้นทาง บินตรงโดยสายการบินไทย

 

 

ราคาทัวร์ 70,000 บาท :  25-30 พ.ย. / 2-7, 9-14 ธ.ค.

ราคาทัวร์ 75,000 บาท :  14-19 ต.ค.

1.วันแรกของการเดินทาง     กรุงเทพ – มอสโคว์ – มูร์มันสค์   (ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง 50 นาที)

08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข  2-3 เคาน์เตอร์เช็คอิน  D  เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง

 

17.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติดามาเดียดาว่า กรุงมอสโคว์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

 

ค่ำ     เข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN 4* หรือเทียบเท่า

2.วันที่สองของการเดินทาง     มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มูร์มันสค์ - AURORA HUNTING

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

นำชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ ชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง  ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซียมาจนปัจจุบัน ในบริเวณจัตุรัสอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ ท่านจะได้พบกับสิ่งก่อสร้างสำคัญมากมาย อาทิ สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ตึกสีแดงเด่นเป็นตระหง่าน นาฬิกายักษ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน  มหาวิหารเซ็นต์บาซิล  สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้น และให้ควักดวงตาของ สองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใด ๆ ให้สวยงามกว่านี้ได้อีก วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์  นำชมห้างสรรพสินค้ากุม GUM DEPARTMENT STORE ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซียเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก และเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย ภายในตัวอาคารตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา มีนิทรรศการสำคัญผลัดเปลี่ยนให้ชมตลอดทั้งปี

 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  เดินทางสู่สนามบินเชเรเมทเยโว

 

15.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองมูร์มันสค์ โดยสายการบินแอโรฟลอท เที่ยวบินที่ SU1324

17.35 น. เดินทางถึงเมืองมูร์มันสค์ เมืองท่าขนาดใหญ่ทางขั้วโลกเหนือ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา (Kola Bay) มีอาณาเขตติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์กติก

 

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

เข้าสู่โรงแรมที่พัก AZIMUTH HOTEL  4* หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)


21.00 น. นําท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นแสงออโรร่า จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ ***      

3.วันที่สามของการเดินทาง     มูร์มันสค์  – หมู่บ้านซามิ – นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – LENIN ICE BREAKER –อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม – โบสถ์นิโคลัส - AURORA HUNTING

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซามิ (ระยะทาง 111 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) หมู่บ้านชาวพื้นเมืองแห่งเขตทุนดร้าที่ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ หมาป่า  เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และสัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์, รถสโนว์โมบิล อีกทั้งท่านจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์และสัมผัสวิถีชีวิต ของชาวซามิ โดยใช้ชีวิตตามหลักธรรมชาติ ยึดถือหลัก ธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ และปัจจัยในการดำรงชีวิต 5 ข้อ คือ ความรัก ความสุข โชคชะตา เวรกรรม สุขภาพ ให้ท่านได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์ตามความเชื่อของชนเผ่า สนุกกับกิจกรรมต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

- นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน 

- นั่งรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ

- ให้อาหารกวางเรนเดียร์

- ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์แบบพื้นเมือง อาทิ ชักเย่อ เตะบอล

- ใส่ชุดพื้นเมืองถ่ายรูปกับมุมสวยๆในหมู่บ้าน


12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองที่หมู่บ้านซามิ

บ่าย        สนุกกับกิจกรรมต่างๆ จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับเมืองมูร์มันสค์

นําท่านเที่ยวชมสิ่งก่อสร้างสำคัญๆต่างๆของเมือง เก็บภาพความประทับใจกับ LENIN ICE BREAKERเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers)  ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว   ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า  จากนั้นนำท่านชมอนุสาวรีย์ทหารนิรนาม(Alyosha Memorial) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน สมควรแก่เวลานำท่านชมโบสถ์นิโคลัส (St. Nicholas Cathedral) โบสถ์ออโธดอกซ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1986-1989 ช่วงปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ประชาชนต่างเรียกร้องให้มีศูนย์รวมจิตใจ โบสถ์นี้จึงสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย แต่กลับแฝงด้วยศรัทธาจากประชาชน


ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

21.00 น. นําท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นแสงออโรร่า จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ ***

เข้าสู่โรงแรมที่พัก AZIMUTH HOTEL  4* หรือเทียบเท่า

4.วันที่สี่ของการเดินทาง     มูร์มันสค์  – มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัท – ละครสัตว์

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่สนามบิน เชคอินไฟล์ท SU1321

10.35 น. ออกเดินทางสู่มอสโคว์โดยสายการบินแอโรฟลอท เที่ยวบินที่SU1321

 

12.55 น. เดินทางถึงสนามบินเชเรเมทเยโว

บ่าย        รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

นำชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ท่านจะได้พบกับความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ  จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง ว่ากันว่า METRO ของที่นี่เป็นทั้งสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งเป็นหลุมหลบภัยในยามสงครามด้วย จากนั้นนำท่านสู่ ถนนอารบัท ซึ่งถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักของมอสโคว์ และเป็นถนนสายศิลปะ บนถนนเส้นนี้ท่านจะได้พบกับการแสดงเปิดหมวกจากศิลปินอิสระ ให้เวลาท่านเดินชมและเลือกซื้อผลงานศิลปะ ภาพวาดต่างๆ รวมถึงสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึกพื้นเมืองเช่น ผ้าพันคอ หมวก งานไม้แกะสลัก กล่องดนตรี ตุ๊กตามาทรอชก้า คาร์เวียร์ ว้อดก้า นาฬิการัสเซีย กล้องส่องทางไกล ช็อกโกแลต ฯลฯ

18.00 น. ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รัสเซี่ยนเซอร์คัส ”

 

20.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

เข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN 4* หรือเทียบเท่า

5.วันที่ห้าของการเดินทาง     มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – สแปร์โรว์ฮิล

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน นำท่านชมสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15  ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี จากนั้น เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อาทิเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถม้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่าง ๆ ของพระเจ้าซาร์ ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสำนัก ชมผลงานของช่างออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก FABERGE ช่างในราชสำนักรัสเซีย ที่ล้นเกล้า ร.5 โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับ

เป็นจำนวนมาก จนทำให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ FABERGE ครอบครองมากที่สุด จากนั้น นำชมโบสถ์อัสสัมชัญที่ใช้ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษก, ป้อมปืนใหญ่,หอระฆัง

พระเจ้าอีวานและชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอิสระให้ท่านถ่ายรูปในมุมสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก 


เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของเมืองมอสโคว์ สแปร์โรว์ฮิล หรือ เลนินฮิล ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ชมความวิจิตรงดงามของตัวอาคารมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดอาคารสไตล์สตาลินกอธิค  อิสระให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโคว์ พร้อมเก็บภาพประทับใจได้ตามอัธยาศัย

 

15.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เชคอินไฟล์ท TG975


18.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975

***บริการอาหารค่ำ และเครื่องดื่ม ชา / กาแฟ บนเครื่อง***

6.วันที่หกของการเดินทาง     กรุงเทพฯ

***บริการอาหารเช้า เครื่องดื่ม ชา / กาแฟ บนเครื่อง***

07.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ   

       

HOLIDAY INN HOLIDAY INN
สถานที่ตั้ง: Russia / Moscow

N/A


AZIMUT Hotel Murmansk AZIMUT Hotel Murmansk
สถานที่ตั้ง: Russia / Murmansk

โรงแรมนี้ตั้งอยู่ในใจกลางมูร์มันสค์ สามารถเดินไปวงดนตรีประสานเสียงแคว้น Murmansk, Anatoly Bredov Monument และแผนกศิลปะพื้นบ้านของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Murmansk ได้ใน 10 นาที ในขณะที่ โรงละครหุ่นกระบอกแคว้น Murmansk และ อนุสาวรีย์นักบุญซีริลและเมโธดิอุส อยู่ห่างไปโดยใช้เวลาเดินไม่เกิน 10 นาที

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม

สามารถรับประทานอาหารได้จาก 4 ห้องอาหารของโรงแรม หรือดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟ/คาเฟ่ โรงแรมแห่งนี้ยังมีสแน็คบาร์/เดลี่ และคุณยังสามารถนั่งผ่อนคลายและสั่งเครื่องดื่มจาก 3 บาร์/เลานจ์ของโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกทางธุรกิจในโรงแรม 4 ดาวนี้ ประกอบด้วย ศูนย์ธุรกิจ และห้องประชุม

พื้นที่ส่วนกลางมี WiFi ความเร็วสูงให้บริการฟรี พื้นที่จัดกิจกรรมและงานอีเวนท์ขนาด 669 ตารางเมตร ประกอบด้วยศูนย์จัดการประชุม โรงแรมเหมาะสำหรับการจัดประชุมธุรกิจแห่งนี้มีห้องสมุด บริการจองทัวร์/ตั๋ว และพนักงานที่พูดได้หลายภาษา มีบริการที่จอดรถภายในโรงแรม (คิดค่าบริการ)

AZIMUT Hotel Murmansk เป็นที่พักปลอดบุหรี่

 • ร้านกาแฟ/คาเฟ่ 
 • บริการรถรับส่งสนามบิน (คิดค่าบริการ) 
 • จำนวนห้องพักทั้งหมด - 186 
 • ร้านทำผม 
 • ร้านขายของที่ระลึกหรือแผงขายหนังสือพิมพ์ 
 • จำนวนชั้น - 19 
 • ลิฟต์ 
 • จำนวนบาร์/เลานจ์ - 3 
 • มีอาหารเช้า (คิดค่าบริการ) 
 • ศูนย์ธุรกิจ 
 • กาแฟ/ชาในพื้นที่ส่วนกลาง 
 • พื้นที่จัดการประชุม 
 • บริการจองทัวร์/ตั๋ว 
 • Wifi ฟรี
 • สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด 
 • ห้องสมุด 
 • ห้องประชุม 5 
 • พนักงานพูดได้หลายภาษา 
 • ที่ฝากกระเป๋าเดินทาง 
 • กล่องนิรภัยที่ฝ่ายต้อนรับ 
 • ที่จอดรถ (คิดค่าบริการ) 
 • จำนวนร้านอาหาร - 4 
 • ขนาดพื้นที่จัดการประชุม (ฟุต) - 7201 
 • ขนาดพื้นที่จัดการประชุม (เมตร) - 669 
 • ศูนย์จัดการประชุม 
 • สแน็คบาร์/เดลี่ 
 • โรงแรมปลอดบุหรี่ 
 • จำนวนสิ่งปลูกสร้าง/อาคาร - 1 

 

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง

 • พื้นที่นั่งเล่นแยกเป็นสัดส่วน 
 • เครื่องปรับอากาศ 
 • โทรศัพท์ 
 • ตู้เย็น 
 • มินิบาร์ 
 • น้ำดื่มบรรจุขวดฟรี 
 • บริการทำความสะอาดทุกวัน 
 • บริการเปิดเตียง 
 • เสื้อคลุมอาบน้ำ 
 • ของใช้ในห้องน้ำฟรี 
 • ไดร์เป่าผม 
 • เครื่องทำความร้อน
 • ฝักบัวสายฝน 
 • รองเท้าแตะ 
 • ตู้นิรภัยในห้องพัก 
 • ทีวี 
 • เตารีด/โต๊ะรีดผ้า (มีบริการตามคำขอ) 
 • โต๊ะทำงาน 
 • บริการเคเบิลทีวี 
 • Wifi ฟรี 
 • รูมเซอร์วิส (24 ชั่วโมง) 
 • มีห้องที่เชื่อมต่อ/ติดกันให้บริการ 
 • เปล/เตียงเด็กอ่อนฟรี 
 • เตียงพับ/เตียงเสริม (คิดค่าบริการ)    

 


Russia / Moscow
ข้อมูลทั่วไป
          กรุงมอสโก เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย และยังเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรปและเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

1. ห้างสรรพสินค้ากุม
          ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด ห้างสรรพสินค้ากุม หรืออีกสถานที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านค้าเปิดให้บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าที่นี่อาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่า และที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดงห้างสรรพสินค้ากุม มีการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่องสำอางค์ น้ำหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว

2. พระราชวังเครมลิน
          พระราชวังเครมลิน ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำมอสควา ภายในมีพระราชวัง หอคอย และป้อมปราการ ซึ่งในอดีต เป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์กษัตริย์แห่งราชวงศ์รัสเซีย แต่ได้ถูกปฏิวัติเป็นคอมมิวนิสต์ และได้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลเครมลิน เป็นชื่อ ของนักการเมือง พอระบบสังคมนิยม ล่มสลายเป็นประชาธิปไตย ก็ได้เปิดให้เป็น แหล่งท่องเที่ยว จนถึงปัจจุบัน สถาปัตยกรรมของกรุงมอสโกนั้น พระราชวังเครมลินถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศที่สุดในยุโรปยุคกลาง คำว่า "เครมลิน" มีความหมายว่า ป้อมปราการ มีความยาวล้อมรอบ 2,235 เมตร มีหอคอย 18 แห่ง (เพื่อป้องกันการรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้าน) โดยมีการปรับปรุงต่อเติมมาเรื่อยๆ เริ่มจากใช้อิฐสีขาวเป็นรอบรั้วกั้นกำแพงแต่ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนมาเป็นอิฐสีแดง ซึ่งความสูงของหอคอยแตกต่างกันระหว่าง 28-71 เมตร เช่น ภายในพระราชวัง แห่งนี้ประกอบด้วยปราสาท โบสถ์ วิหาร พิพิธภัณฑ์ คลังแสง อาวุธยุทธภัณฑ์ หอคอย ป้อมปราการ หอสูง ยอดแหลม และโดมมากมาย มีกำแพงสูง 65 ฟุตรอบพระราชวัง มีความยาวเกือบ 3 กิโลเมตร พระราชวังจักรพรรดิอยู่ตรงกลาง หอคอยอิวานเวลิกี้สูง 270 ฟุต เป็นที่แขวนระฆัง ของพระเจ้าโบริสดูนอฟ ผู้อยู่บนหอคอย จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพ กรุงมอสโก ที่สวยงาม ได้อย่างชัดเจน บรรดาหอคอย หอสูง โดม ป้อมปราการเหล่านี้ เมื่อแสงพระอาทิตย์สาดมาต้อง จะเห็นเป็นสีทอง เปล่งปลั่ง สุกอร่าม งามตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก ประตูสำคัญ คือประตูโปรดชำระบาป ซึ่งพระเจ้าซาร์อะเล็กซิส โปรดให้สร้างเมื่อปีค.ศ. 1491 โปรดให้ติดโคมใหญ่ไว้บนยอดดวงหนึ่งประตูนี้เคยมีพระบรมราชโองการรับสั่งให้ผู้ผ่านเข้าออกต้องถอดหมวก แสดงความเคารพ ผู้ฝ่าฝืนจะต้องถูกจับประหารชีวิต ถัดไปไม่ไกลมีมหาวิหารอัครเทวทูตซึ่งมีที่ตกแต่งไว้อย่างงดงาม เพื่อใช้เป็นสุสานฝังพระศพของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ นอกจากนี้ยังมีโบสถ์อัสสัมชัญซึ่งสร้างไว้อย่างประณีตบรรจงเป็นพิเศษ
 
3. จัตุรัสแดง
          "จัตุรัสแดง" (Red Square) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของกรุงมอสโก ตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโก ประเทศรัสเซีย ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลัง ชื่อของจัตุรัสแดงอาจจะฟังดูแล้วนึกถึงการนองเลือด แต่จริงๆ แล้วคำว่าจัตุรัสแดงนั้นก็หมายถึงความสวยงาม ความดีงามเท่านั้นลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย คล้ายๆ กับสนามหลวงของไทย ไม่ว่าจะเป็นงานพิธีต่างๆ ของประเทศ เช่น การสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพรัสเซียในโอกาสต่างๆ รวมไปถึงการชุมนุมเรียกร้องเดินขบวนของประชาชนด้วยเช่นกัน บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซีย และห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม) จตุรัสแดงเป็นสถานที่ประกาศข่าวต่อสาธารณะชน และที่ประหารชีวิตทางด้านทิศใต้หน้าวิหารเซนต์บาซิล มีแท่นหินรูปกลมยกพื้นขึ้น มีชื่อว่า "Lopnoe Mesto" เป็นแท่นที่ประทับของพระเจ้าซาร์และนักบวชเพื่อพบกับประชาชนและปราศรัยกับฝูงชนที่เข้ามาเฝ้า สีแดง หรือ ดราสนายา ในภาษารัสเซียหมายถึง ความงาม สีแห่งโชคลาภ ความมั่นคง ร่ำรวย ชัยชนะ จตุรัสแดง หรือที่เรียกภาษารัสเซียว่า "คราสนายา ปลอซซาด" เป็นจตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนิน ศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสก เป็นพื้นที่ลานกว้าง ซึ่งมีบางท่านได้เปรียบเทียบว่า ลานจตุรัสแดงที่กว้างขนาดนี้ คล้ายท้องสนามหลวง จตุรัสแดงนั้นไม่ได้มีความสำคัญแค่ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมเท่านั้น หากเพียงแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของชนชาติเผ่าพันธุ์ คือ ศูนย์รวมทางจิตวิญญาณทั้งมวลของชาวรัสเซีย ที่ได้มีบทบาทและส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่ยื่งใหญ่และสำคัญของบ้านเมือง เกือบจะทุกครั้ง คือความทรงจำที่ผ่านมารุ่นต่อรุ่นที่ชาวรัสเซียสัมผัสได้ เพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโกอีกครั้ง

4. มหาวิหารเซนต์บาซิล
          มหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral) คืออีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโก ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน ดึงดูดให้คนจำนวนไม่น้อยที่เดินทางสู่จัตุรัสแดงแล้วจะต้องถ่ายรูปเป็นที่ ระลึกคู่กับมหาวิหารแห่งนี้ พร้อมกับการเรียนรู้ความเป็นมาอันยาวนานของสถานที่สำคัญนี้ควบคู่กันไป มหาวิหารเซนต์บาซิลสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน(Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิก ผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหดนั่นเอง

5. มหาวิหารเซ็นต์ซาเวียร์
          มหาวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ หรือ มหาวิหารโดมทอง ( St. Saviour Cathedral) ตั้งอยู่ที่เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ที่ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโก สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้า Alexander ที่ 1 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือกองทัพของ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศส ในสมัยของสตาลิน เคยสั่งให้ทุบทำลายสถานที่แห่งนี้ จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผู้คน มหาวิหารโดมทองแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย

6. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 
          พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (State Museum History) ตั้งอยู่ในย่านจตุรัสแดง เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้เก็บรวบรวมเอกสารที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ลักษณะของอาคารนั้นมีลักษณะเป็นตึกสีแดง หลังคาเป็นแบบสังกะสี และมีสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญทาง ประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่มาก ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยห้องต่างๆ จำนวน 21 ห้อง สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช มีการเก็บรวบรวมพระราชสมบัติมากกว่า 45 ล้านชิ้นและเอกสารกว่า 15 ล้านชิ้น รวมทั้งสมุดที่ใช้ในการร่างเอกสารต่างๆ อัญมณีที่ล้ำค่าและเก่าแก่ และชุดไม้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ อาวุธที่ใช้ในการทำศึกสงครามของรัสฌซียแผนที่ รวมทั้งพระคำภีร์ที่สำคัญ ฯลฯ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้ระยะเวลาในการตกแต่ง ปรับปรุงและซ่อมแซมเป็นเวลานานหลายปี เนื่องจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เก่าแก่จึงเป็นเหตุให้การตกแต่ง หรือการปรับปรุงและทำการซ่อมแซมเป็นไปได้ยากและใช้ระยะเวลานานพอสมควร

Russia / Murmansk

มูร์มันสค์ (Murmansk) เมืองท่าทางด้านขั้วโลกเหนือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตมหาสมุทรแอตแลนติอาร์กติก ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของอ่าว Kola คาบสมุทรโคลา ห่างจากกรุงมอสโคว 1,967 กิโลเมตร และจากนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 1,488 กิโลเมตร การเดินทางโดยเครื่องบินทั้งจากมอสโควและเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก มายังสนามบินมูร์มันสค์ หรือจะเดินทางโดยรถไปจากกรุงมอสโคว - เมืองมูร์มันสค์ แสงเหนือจะเห็นได้จากช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤษภคม

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 

หมู่บ้านซามิ   

หมู่บ้านซามิ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองแห่งเขตทุนดร้าที่จะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ หมาป่า  เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ มีกิจกรรมนั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์, รถสโนว์โมบิล และได้ศึกษาประวัติศาสตร์และสัมผัสวิถีชีวิต ของชาวซามิ โดยใช้ชีวิตตามหลักธรรมชาติ ยึดถือหลัก ธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ และปัจจัยในการดำรงชีวิต 5 ข้อ คือ ความรัก ความสุข โชคชะตา เวรกรรม สุขภาพ

 

LENIN ICE BREAKER

เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers)  ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว   ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า 

 

อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม (Alyosha Memorial)

สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน

 

โบสถ์นิโคลัส (St. Nicholas Cathedral)

โบสถ์ออโธดอกซ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1986-1989 ช่วงปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ประชาชนต่างเรียกร้องให้มีศูนย์รวมจิตใจ โบสถ์นี้จึงสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย แต่กลับแฝงด้วยศรัทธาจากประชาชน

 

กิจกรรมตามล่าแสงเหนือ

แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นแสงออโรร่า จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน


วันเดินทาง    กันยายน – ธันวาคม 2560

อัตราค่าบริการ (บาท)  สำหรับผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน 

อัตราค่าบริการ

เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน/กรุ๊ป

25-30 พ.ย.

2-7, 9-14 ธ.ค.

14-19 ต.ค.

ราคาผู้ใหญ่   พักห้องคู่

70,000.-

75,000.-

เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  

67,000.-

72,000.-

เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กมีเตียงเสริม

65,000.-

70,000

พักห้องเดี่ยว  เพิ่มเงิน ท่านละ

8,000.-

8,000.-

ไม่ใช้ตั๋ว TG หักคืน ท่านละ

24,000.-

28,000.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 4 ก.ย.60)***

 

อัตราค่าบริการรวม

-ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ชั้นประหยัดเส้นทาง BKK-DME-BKK โดยสายการบินไทย

     รวมค่าภาษีน้ำมันและสนามบิน /กระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม

-ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ชั้นประหยัดเส้นทาง SVO-MMK-SVO โดยสายการบินแอโรฟลอท

     รวมค่าภาษีน้ำมันและสนามบิน /กระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม

-โรงแรมที่พัก 4 ดาว 4 คืน ห้องคู่ (พักเดี่ยวเพิ่มตามที่ระบุ)

-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

-ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

-น้ำดื่มวันละ 1 ขวด  

-เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทยพูดภาษารัสเซีย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

-ค่าพาหนะในการเดินทาง รถบัสปรับอากาศมาตรฐาน 45 ที่นั่ง

-ค่ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไข (แบบกลุ่ม)

-ทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถโค้ช

 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

-ค่าขนกระเป๋าเดินทางน้ำหนักเกิน 23 กิโลกรัม  อาจเสียค่าขนส่งเพิ่มสำหรับสายการบินแอโรฟลอท

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%/ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

-ค่าทิปไกด์ไทย  แล้วแต่ลูกค้าเห็นสมควร

 

การชำระเงิน

-ชำระค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาท ต่อท่าน ภายใน 3 วัน เพื่อยืนยันการจองทัวร์

-ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ  

แบบฟอร์มการจอง
close
ส้มบิน
*ชื่อผู้จอง:
*เบอร์โทรศัพท์:
*อีเมลล์:
จำนวนผู้โดยสาร:
รายชื่อผู้โดยสาร:
ยังไม่มีรายชื่อผู้โดยสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม:
หรือสอบถามเพิ่มเติม:
 
ยืนยันการจอง
close
ส้มบินขอขอบคุณคะ,
เราได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับเพื่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมจากท่านคะ.
Thank you,
Flying Orange Team.