Aurora Russia Moscow Murmansk
Product Code: GUE-06/17
Aurora Russia Moscow Murmansk 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
70,000.00
*ราคาต่อท่าน
6 วัน 4 คืน
ช่วงเวลาจอง: วันนี้ - 15 พ.ย. 60
ช่วงเวลาเดินทาง: 14-19 ต.ค./ 25-30 พ.ย. / 2-7, 9-14 ธ.ค.60

นำชมความยิ่งใหญ่ของเมืองหลวงมอสโคว์

สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต ชมแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์

พักโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวทั้ง 2 เมือง

พร้อมไกด์ชำนาญเส้นทาง บินตรงโดยสายการบินไทย

 

 

ราคาทัวร์ 70,000 บาท :  25-30 พ.ย. / 2-7, 9-14 ธ.ค.

ราคาทัวร์ 75,000 บาท :  14-19 ต.ค.

1.วันแรกของการเดินทาง     กรุงเทพ – มอสโคว์ – มูร์มันสค์   (ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง 50 นาที)

08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข  2-3 เคาน์เตอร์เช็คอิน  D  เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง

 

17.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติดามาเดียดาว่า กรุงมอสโคว์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

 

ค่ำ     เข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN 4* หรือเทียบเท่า

2.วันที่สองของการเดินทาง     มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มูร์มันสค์ - AURORA HUNTING

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

นำชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ ชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง  ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซียมาจนปัจจุบัน ในบริเวณจัตุรัสอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ ท่านจะได้พบกับสิ่งก่อสร้างสำคัญมากมาย อาทิ สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ตึกสีแดงเด่นเป็นตระหง่าน นาฬิกายักษ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน  มหาวิหารเซ็นต์บาซิล  สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้น และให้ควักดวงตาของ สองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใด ๆ ให้สวยงามกว่านี้ได้อีก วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์  นำชมห้างสรรพสินค้ากุม GUM DEPARTMENT STORE ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซียเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก และเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย ภายในตัวอาคารตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา มีนิทรรศการสำคัญผลัดเปลี่ยนให้ชมตลอดทั้งปี

 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  เดินทางสู่สนามบินเชเรเมทเยโว

 

15.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองมูร์มันสค์ โดยสายการบินแอโรฟลอท เที่ยวบินที่ SU1324

17.35 น. เดินทางถึงเมืองมูร์มันสค์ เมืองท่าขนาดใหญ่ทางขั้วโลกเหนือ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา (Kola Bay) มีอาณาเขตติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์กติก

 

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

เข้าสู่โรงแรมที่พัก AZIMUTH HOTEL  4* หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)


21.00 น. นําท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นแสงออโรร่า จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ ***      

3.วันที่สามของการเดินทาง     มูร์มันสค์  – หมู่บ้านซามิ – นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – LENIN ICE BREAKER –อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม – โบสถ์นิโคลัส - AURORA HUNTING

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซามิ (ระยะทาง 111 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) หมู่บ้านชาวพื้นเมืองแห่งเขตทุนดร้าที่ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ หมาป่า  เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และสัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์, รถสโนว์โมบิล อีกทั้งท่านจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์และสัมผัสวิถีชีวิต ของชาวซามิ โดยใช้ชีวิตตามหลักธรรมชาติ ยึดถือหลัก ธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ และปัจจัยในการดำรงชีวิต 5 ข้อ คือ ความรัก ความสุข โชคชะตา เวรกรรม สุขภาพ ให้ท่านได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์ตามความเชื่อของชนเผ่า สนุกกับกิจกรรมต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

- นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน 

- นั่งรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ

- ให้อาหารกวางเรนเดียร์

- ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์แบบพื้นเมือง อาทิ ชักเย่อ เตะบอล

- ใส่ชุดพื้นเมืองถ่ายรูปกับมุมสวยๆในหมู่บ้าน


12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองที่หมู่บ้านซามิ

บ่าย        สนุกกับกิจกรรมต่างๆ จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับเมืองมูร์มันสค์

นําท่านเที่ยวชมสิ่งก่อสร้างสำคัญๆต่างๆของเมือง เก็บภาพความประทับใจกับ LENIN ICE BREAKERเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers)  ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว   ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า  จากนั้นนำท่านชมอนุสาวรีย์ทหารนิรนาม(Alyosha Memorial) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน สมควรแก่เวลานำท่านชมโบสถ์นิโคลัส (St. Nicholas Cathedral) โบสถ์ออโธดอกซ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1986-1989 ช่วงปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ประชาชนต่างเรียกร้องให้มีศูนย์รวมจิตใจ โบสถ์นี้จึงสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย แต่กลับแฝงด้วยศรัทธาจากประชาชน


ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

21.00 น. นําท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นแสงออโรร่า จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ ***

เข้าสู่โรงแรมที่พัก AZIMUTH HOTEL  4* หรือเทียบเท่า

4.วันที่สี่ของการเดินทาง     มูร์มันสค์  – มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัท – ละครสัตว์

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่สนามบิน เชคอินไฟล์ท SU1321

10.35 น. ออกเดินทางสู่มอสโคว์โดยสายการบินแอโรฟลอท เที่ยวบินที่SU1321

 

12.55 น. เดินทางถึงสนามบินเชเรเมทเยโว

บ่าย        รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

นำชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ท่านจะได้พบกับความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ  จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง ว่ากันว่า METRO ของที่นี่เป็นทั้งสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งเป็นหลุมหลบภัยในยามสงครามด้วย จากนั้นนำท่านสู่ ถนนอารบัท ซึ่งถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักของมอสโคว์ และเป็นถนนสายศิลปะ บนถนนเส้นนี้ท่านจะได้พบกับการแสดงเปิดหมวกจากศิลปินอิสระ ให้เวลาท่านเดินชมและเลือกซื้อผลงานศิลปะ ภาพวาดต่างๆ รวมถึงสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึกพื้นเมืองเช่น ผ้าพันคอ หมวก งานไม้แกะสลัก กล่องดนตรี ตุ๊กตามาทรอชก้า คาร์เวียร์ ว้อดก้า นาฬิการัสเซีย กล้องส่องทางไกล ช็อกโกแลต ฯลฯ

18.00 น. ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รัสเซี่ยนเซอร์คัส ”

 

20.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

เข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN 4* หรือเทียบเท่า

5.วันที่ห้าของการเดินทาง     มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – สแปร์โรว์ฮิล

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน นำท่านชมสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15  ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี จากนั้น เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อาทิเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถม้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่าง ๆ ของพระเจ้าซาร์ ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสำนัก ชมผลงานของช่างออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก FABERGE ช่างในราชสำนักรัสเซีย ที่ล้นเกล้า ร.5 โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับ

เป็นจำนวนมาก จนทำให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ FABERGE ครอบครองมากที่สุด จากนั้น นำชมโบสถ์อัสสัมชัญที่ใช้ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษก, ป้อมปืนใหญ่,หอระฆัง

พระเจ้าอีวานและชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอิสระให้ท่านถ่ายรูปในมุมสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก 


เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของเมืองมอสโคว์ สแปร์โรว์ฮิล หรือ เลนินฮิล ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ชมความวิจิตรงดงามของตัวอาคารมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดอาคารสไตล์สตาลินกอธิค  อิสระให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโคว์ พร้อมเก็บภาพประทับใจได้ตามอัธยาศัย

 

15.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เชคอินไฟล์ท TG975


18.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975

***บริการอาหารค่ำ และเครื่องดื่ม ชา / กาแฟ บนเครื่อง***

6.วันที่หกของการเดินทาง     กรุงเทพฯ

***บริการอาหารเช้า เครื่องดื่ม ชา / กาแฟ บนเครื่อง***

07.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ   

       

วันเดินทาง    กันยายน – ธันวาคม 2560

อัตราค่าบริการ (บาท)  สำหรับผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน 

อัตราค่าบริการ

เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน/กรุ๊ป

25-30 พ.ย.

2-7, 9-14 ธ.ค.

14-19 ต.ค.

ราคาผู้ใหญ่   พักห้องคู่

70,000.-

75,000.-

เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  

67,000.-

72,000.-

เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กมีเตียงเสริม

65,000.-

70,000

พักห้องเดี่ยว  เพิ่มเงิน ท่านละ

8,000.-

8,000.-

ไม่ใช้ตั๋ว TG หักคืน ท่านละ

24,000.-

28,000.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 4 ก.ย.60)***

 

อัตราค่าบริการรวม

-ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ชั้นประหยัดเส้นทาง BKK-DME-BKK โดยสายการบินไทย

     รวมค่าภาษีน้ำมันและสนามบิน /กระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม

-ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ชั้นประหยัดเส้นทาง SVO-MMK-SVO โดยสายการบินแอโรฟลอท

     รวมค่าภาษีน้ำมันและสนามบิน /กระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม

-โรงแรมที่พัก 4 ดาว 4 คืน ห้องคู่ (พักเดี่ยวเพิ่มตามที่ระบุ)

-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

-ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

-น้ำดื่มวันละ 1 ขวด  

-เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทยพูดภาษารัสเซีย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

-ค่าพาหนะในการเดินทาง รถบัสปรับอากาศมาตรฐาน 45 ที่นั่ง

-ค่ากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไข (แบบกลุ่ม)

-ทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถโค้ช

 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

-ค่าขนกระเป๋าเดินทางน้ำหนักเกิน 23 กิโลกรัม  อาจเสียค่าขนส่งเพิ่มสำหรับสายการบินแอโรฟลอท

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%/ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

-ค่าทิปไกด์ไทย  แล้วแต่ลูกค้าเห็นสมควร

 

การชำระเงิน

-ชำระค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาท ต่อท่าน ภายใน 3 วัน เพื่อยืนยันการจองทัวร์

-ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ  

แบบฟอร์มการจอง
close
ส้มบิน
*ชื่อผู้จอง:
*เบอร์โทรศัพท์:
*อีเมลล์:
จำนวนผู้โดยสาร:
รายชื่อผู้โดยสาร:
ยังไม่มีรายชื่อผู้โดยสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม:
หรือสอบถามเพิ่มเติม:
 
ยืนยันการจอง
close
ส้มบินขอขอบคุณคะ,
เราได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับเพื่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมจากท่านคะ.
Thank you,
Flying Orange Team.