อิหร่าน ประเทศที่สวยงามด้วยอารยธรรมเปอร์เซีย
Product Code: PV-ME2/19
อิหร่าน ประเทศที่สวยงามด้วยอารยธรรมเปอร์เซีย 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้นที่(บาท)
45,999.00
*ราคาต่อท่าน
8 วัน 5 คืน
ช่วงเวลาจอง: วันนี้ - 31 ธ.ค. 62
ช่วงเวลาเดินทาง: 9 – 16, 10 – 17, 24 – 31 ส.ค. 62 / 21 – 28 ก.ย. 62 / 11 – 18, 12-19, 18 – 25, 19-26 ต.ค.62 / 23-30พ.ย. 62 / 4 -11, 21-28 ธ.ค.62 / 27 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 / 28ธ.ค. – 04 ม.ค. 63 / 30ธ.ค. – 06 ม.ค. 62

The Ultimate in Iran

 

ราคาเริ่มต้น 45,999 บาท/ท่าน

 

โปรแกรมเที่ยวอิหร่านที่แตกต่าง สำหรับนักท่องเที่ยวตัวจริง

  • เที่ยวอิหร่านในเมืองแปลกใหม่ ไม่ช้ำ กับเส้นทางลัดเลาะเทือกเขาที่สวยงามให้บรรยากาศแบบสวิสเซอร์แลนด์
  • โปรแกรมเที่ยวสบาย จัดอย่างลงตัว ไม่มีชะโงก
  • บินตรงกับสายการบินประจำชาติของอิหร่าน Mahan Air

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 

> ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮาน แอร์ และตั๋วเครื่องบินภายใน ชั้นประหยัด

> ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

> ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 6 คืน

> ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

> ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

> ค่าวีซ่าประเทศอิหร่าน (ในกรณีท่านสามารถเตรียมเอกสารได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น)

> ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

> ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น (น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)

> ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) **ประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional Tour ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน**

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 

> ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง

> ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

> ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ

> ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม

> ค่าทิปมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศอิหร่าน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

3 USD / ท่าน สำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น x 6 วัน = 18 USD

2 USD / ท่าน สำหรับคนขับรถต่อวัน x 6 วัน  = 12 USD

3 USD /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 8 วัน  = 24 USD

 รวมค่าทิป 54 USD/ท่าน/ หรือประมาณ 1,890 บาทไทย

The Ultimate in Iran

 

ราคาเริ่มต้น 45,999 บาท/ท่าน

 

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

1

กรุงเทพฯ -เตหะราน

X

O

 

2

เตหะราน – MILAD TOWER– พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN –บินภายใน – ชีราช

O

O

O

CHAMRAN HOTEL (SHIRAZ)

3

ชีราช – PINK MOSQUE– พระราชวัง PERSEPOLIS – อิสฟาฮาน

O

O

O

KOWSAR HOTEL (ISFAHAN)

4

ฮิสฟาฮาน – NASSHE –E JAHAN SQUARE–พระราชวัง ALI-QAPU –LOTFOLLAH MOSQUE – IMAM MOSQUE

O

O

O

KOWSAR HOTEL (ISFAHAN)

5

อิสฟาฮาน – อับยาเน่ห์ – คาชาน – เตหะราน

O

O

O

PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN

6

เตหะราน -แกรนด์บาซาร์

O

O

O

PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN)

7

เตหะราน – พระราชวัง GOLESTAN

O

O

O

 

8

สนามบินสุวรรณภูมิ

X

X

 

 

Chamran Grand Hotel Shiraz Chamran Grand Hotel Shiraz
สถานที่ตั้ง: Islamic Republic of Iran / Shiraz

An elegant interior, Iranian hospitality and a warm ambience await you at this luxurious city hotel. Go on a culinary journey around the world! The hotel features Italian, Iranian and Shirazi cuisine. A coffee shop on the 24th floor promises a unique view. Relax in the Moroccan bath or work out in the gym!


Kowsar Hotel Kowsar Hotel
สถานที่ตั้ง: Islamic Republic of Iran / Isfahan

Parsian Kowsar Hotel is 4 star accommodation in Tehran. Guests will enjoy Iranian hospitality and complimentary breakfast during their stay at Parsian Kowsar Hotel. Parsian Kowsar Hotel is recommended by 1stQuest for guests seeking luxury accommodation in Tehran.


Parsian Azadi Hotel Parsian Azadi Hotel
สถานที่ตั้ง: Islamic Republic of Iran / Tehran

Five-star Tehran Parsian Azadi Hotel, formerly known as Hyatt Hotel, is one of the most luxurious and modern hotels in Iran that was reopened after its reconstruction by professional Swiss, Italian and Chinese architects with capital over 30 milion Dollar. It can be considered the best hotel of Tehran from many aspects. This hotel with its position in a favorable climate area, close to Tehran International Fair, Radio and Television Organization’s conference center, summit hall, Enghelab Sports Complex and the main highway of Tehran is located in a high tower in the north of Tehran.


Islamic Republic of Iran / Tehran

กรุงเตหะราน เป็นเมืองหลวงของประเทศอิหร่าน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแถบตะวันออกกลาง มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน นอกจากเป็นเมืองหลวงแล้วที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ น้ำมัน การผลิตรถยนต์ ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการบินพาณิชย์ในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกด้วยครับ

ชื่อเตหะราน แปลว่า “หุบเขาแห่งความสุข” ในภาษาเปอร์เซีย เมืองหลวงแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขา มีสภาพอากาศที่แตกต่างมากในช่วงกลางวันและกลางคืน ในแต่ละฤดูก็มีสภาพแตกต่างกันอย่างน่าสนใจ เราอาจเจอกับอากาศร้อนถึง 43 องศา ในฤดูร้อน และเจอกับอากาศหนาวเกือบ 0 องศาในฤดูหนาว

ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงเตหะราน

กรุงเตหะราน มีพลเมือง 10 ล้านคน

การปกครอง: มีประธานาธิบดีเป็นประมุข โดยเป็นผู้นำทางศาสนาด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาที่ปรึกษาอิสลาม) ประกอบด้วยสมาชิก 270 คน มีวาระครั้งละ 4 ปี

ภาษา: ฟาร์ซี (Farsi) คือภาษาราชการ การใช้ภาษาอังกฤษมีข้อจำกัดมาก หากไม่ใช่ทางราชการหรือธุรกิจ

ศาสนา 90% นับถือศาสนาอิสลาม (นิกายชีอะห์)

สกุลเงิน: เรียล (Rial)

อัตราแลกเปลี่ยน: 1 ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 9,000 เรียล

ภูมิอากาศ:ฤดูคล้ายในยุโรป ฤดูหนาวอุณหภูมิ 5-12 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน 25-40 องศาเซลเซียส

เศรษฐกิจ การปกครอง: สินค้าส่งออกได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พรม ผลไม้ ฯลฯ สินค้านำเข้าส่วนใหญ่ คือ เครื่องจักร เหล็ก เหล็กกล้า อาหาร ปศุสัตว์ และเคมีภัณฑ์

เมืองที่สำคัญทางธุรกิจได้แก่เมือง Mashhad, Esfahan, Tabriz และ Shiraz

 

คนไทยในอิหร่าน: กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือคนงานไทยที่มาทำงานในโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติที่เมืองอาซาลูเย่ห์ (Asaluyeh)ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอิหร่าน รองลงมาคือนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเมืองกุม (Qom) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเตหะราน

สถานที่พักผ่อน:อิหร่านมีร้านอาหารไทยเพียงหนึ่งร้าน ตั้งอยู่ชั้นสองของบริเวณชอปปิ้งมอลล์ของโรงแรมเอสตรากัล ชาวอิหร่านนิยมไปพักผ่อนตามสวนสาธารณะ คนอิหร่านมีนิสัยรักธรรมชาติและพอใจที่จะเป็นมิตรกับคนต่างชาติ

 

ข้อพึงระวัง: ไม่ควรรับฝากสิ่งของจากผู้อื่น

เก็บรักษาหนังสือเดินทางไว้มิให้สูญหาย และควรมีสำเนาไว้อย่างน้อย 1 ชุด โดยควรรีบสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีการตรวจและประทับตราเข้าประเทศแล้วด้วย

*ในอิหร่านไม่มีการใช้เครดิตการ์ด


The Ultimate in Iran

 

ราคาเริ่มต้น 45,999 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง
 

ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

28 มิ.ย. – 5 ก.ค.62

45,999 บาท

45,999 บาท

44,999 บาท

8,000 บาท

13 – 20 ก.ค. 62
27 ก.ค. - 03 ส.ค.62

46,888 บาท

46,888 บาท

45,888 บาท

8,000 บาท

9 – 16 ส.ค 62
10 – 17 ส.ค.62

46,888 บาท

46,888 บาท

45,888 บาท

8,000 บาท

24 – 31 ส.ค. 62

45,999 บาท

45,999 บาท

44,999 บาท

8,000 บาท

21 – 28 ก.ย. 62

46,888 บาท

46,888 บาท

45,888 บาท

8,000 บาท

11 – 18 ต.ค.62
12-19 ต.ค.62
18 – 25 ต.ค.62
19-26 ต.ค.62

48,888 บาท

48,888 บาท

47,888 บาท

9,000 บาท

23-30พ.ย. 62

46,888 บาท

46,888 บาท

45,888 บาท

8,000 บาท

4 -11 ธ.ค.62

21-28 ธ.ค.62

47,888 บาท

47,888 บาท

46,888 บาท

9,000 บาท

27 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63

28ธ.ค. – 04 ม.ค. 63

30ธ.ค. – 06 ม.ค. 62

49,888 บาท

49,888 บาท

48,888 บาท

9,000 บาท

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 

> ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮาน แอร์ และตั๋วเครื่องบินภายใน ชั้นประหยัด

> ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

> ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 6 คืน

> ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

> ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

> ค่าวีซ่าประเทศอิหร่าน (ในกรณีท่านสามารถเตรียมเอกสารได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น)

> ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

> ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น (น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)

> ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) **ประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional Tour ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน**

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 

> ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง

> ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

> ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ

> ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม

> ค่าทิปมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศอิหร่าน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

3 USD / ท่าน สำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น x 6 วัน = 18 USD

2 USD / ท่าน สำหรับคนขับรถต่อวัน x 6 วัน  = 12 USD

3 USD /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 8 วัน  = 24 USD

 รวมค่าทิป 54 USD/ท่าน/ หรือประมาณ 1,890 บาทไทย

 

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลง

ขนาดของภาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* กรณีที่คณะทัวร์ออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอยกเลิกการเดินทาง หรือ อาจแจ้งต่อทางคณะทัวร์ให้ทราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มในกรณีที่ต่ำกว่า 15 ท่าน ตามความเหมาะสมและเป็นจริง

 

 

กรณียกเลิก

 

> หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการออกตั๋วล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง

 

> ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสำคัญ

> กรณีผู้เดินทางไม่สามารถ เข้า-ออกเมืองได้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

 

 

หมายเหตุ

 

 

> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย   15 ท่านซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้หากต้องการ

> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ

> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

> บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี

> ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู

> ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว

> เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

> ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

 

แบบฟอร์มการจอง
close
ส้มบิน
*ชื่อผู้จอง:
*เบอร์โทรศัพท์:
*อีเมลล์:
จำนวนผู้โดยสาร:
รายชื่อผู้โดยสาร:
ยังไม่มีรายชื่อผู้โดยสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม:
หรือสอบถามเพิ่มเติม:
 
ยืนยันการจอง
close
ส้มบินขอขอบคุณคะ,
เราได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับเพื่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมจากท่านคะ.
Thank you,
Flying Orange Team.